Metodinė taryba

ŽEIMELIO GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA

TIKSLAS: siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, bendradarbiavimo, patirties sklaidos, metodinių naujovių integravimo į ugdymo turinį, skatinančią ugdymo kokybę, gerinančią aplinką.

UŽDAVINIAI:
1. Telkti mokytojus profesinei kompetencijai ugdyti.
2. Koordinuoti metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.
3. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagoginio darbo patirtimi.

Metodinę Tarybą sudaro: 2023–2024 m. m. 

Metodinės grupės:
Humanitarinių mokslų metodinė grupė
Pradinių klasių metodinė grupė 
Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė
Menų ir socialinių mokslų metodinė grupė