Kiti dokumentai

Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT (2022-01-31)
Darbo apmokėjimo sistema (2022-01-01)
Mobingo ir psichologinio smurto prevencijos aprašas (2021-09-09)
Darbo organizavimo tvarka ekstremaliosios situacijos atveju (2021-08-31)
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2021-02-25)
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (2021-02-19)
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2020-12-31)
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (2020-11-30)
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2019)
Nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas (2019)
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka (2019)
Darbo tvarkos taisyklės (2018)
PROJEKTINIO DARBO APRAŠAS (2018)
Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas (2018)
Incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas (2018)
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (2018)
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2018)
Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas (2018)
Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (2018)
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (2018)
Gimnazijos bendruomenės skatinimo tvarka (2017)
Mokinių elgesio taisyklės (2017)
Gimnazijai priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ar lėšų naudojimo tvarkos aprašas (2017)
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių turizmo ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
Įsakymas dėl projektinių darbų
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai
Savarankiško mokymosi, dalyko keitimo tvarka
Mokyklos tvarkos aprašas (Aprūpinimo vadoveliais, mokymo priemonėmis)
Namų darbų skyrimo tvarka
Darbo su gabiais mokiniais programa
Asmeninės pažangos organizavimo tvarka
Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Etikos kodeksas (2016)