Kiti dokumentai

Darbo organizavimo tvarka ekstremaliosios situacijos atveju 2021–2022 mokslo metais (2021-08-31)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2021-02-25)

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (2021-02-19)

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2020-12-31)

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (2020-11-30)

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2019)

Nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas (2019)

Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka (2019)

PROJEKTINIO DARBO APRAŠAS (2018)

Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas (2018)

Incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas (2018)

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (2018)

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2018)

Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas (2018)

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (2018)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (2018)

Gimnazijos bendruomenės skatinimo tvarka (2017)

Mokinių elgesio taisyklės (2017)

Gimnazijai priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ar lėšų naudojimo tvarkos aprašas (2017)

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

Įsakymas dėl projektinių darbų

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

Savarankiško mokymosi, dalyko keitimo tvarka

Mokyklos tvarkos aprašas (Aprūpinimo vadoveliais, mokymo priemonėmis)

Namų darbų skyrimo tvarka

Darbo su gabiais mokiniais programa

Asmeninės pažangos organizavimo tvarka

Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Etikos kodeksas (2016)

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas