Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija 2023-2024-m.m.
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 metams

Funkcijos:

• Įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus.
• Vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse.
• Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.
• Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.), mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo.
• Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Pakruojo PPT-oje.
• Įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.

Tikslai:

1. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant mokinių saugumą mokykloje.
2. Mažinti įvairius nusikalstamumo, blogo lankomumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvumą, užimtumą ir kūrybiškumą.
3. Tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimą.

Uždaviniai:

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui.
2. Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.
3. Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.
4. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
5. Taikyti ne tik didaktinius, bet ir įvairius vaizdinius, žaidybinius prevencijos metodus.
6. Neleisti į mokyklą pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mūsų mokyklos mokiniams.