Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Sudėtis:

  • mokyklos direktorius,
  • direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
  • visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai,
  • švietimo pagalbą teikiantys specialistai,
  • bibliotekininkai,
  • kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas