Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas jose

PROJEKTO ,,MOKINIŲ ĮVAIROVEI ATVIRŲ GRUPIŲ, KLASIŲ SUDARYMAS IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS JOSE“ ĮGYVENDINIMAS  ŽEIMELIO GIMNAZIJOJE

Nuo 2023 m  rugsėjo 1 d.  gimnazijoje  startuoja projektas „Mokinių įvairovei  atvirų grupių, klasių sudarymas ir ugdymo jose organizavimas.“ Tuo tikslu įsteigta atvira klasė 1-4 klasių mokinių grupėje. Tai bendrosios paskirties klasė trims pirmos klasės mokiniams, turintiems vidutinius ir didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Atviros klasės tikslas – sudaryti sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į  mokyklas, užtikrinti visiems mokiniams  jų galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, esant poreikiui jį pritaikyti asmens ugdymosi poreikiams, teikti mokymosi ir švietimo pagalbą. Papildomai šiai klasei įsteigta 0,5 antro mokytojo etato ir 1,0 mokytojo padėjėjo etato.

Atviroje klasėje  be pagrindinio mokytojo dirba dar du mokytojai, kurie teikia mokymosi pagalbą mokiniams. Antrieji mokytojai kartu su mokytoju formuluoja pamokos  uždavinius  mokinių grupei, parenka tinkamas veiklas tiems mokiniams, vertina mokinių pasiekimus ir pažangą. Reikalui esant, mokiniams sudaromos sąlygos mokytis kitoje patalpoje, atskirai nuo klasės, bet kartu su antruoju mokytoju ar mokytojo padėjėju. Visi  šioje klasėje dirbantys mokytojai ir mokytojo padėjėja kasdien aptaria  daromą mokinių pažangą. Galutinai mokinių pažanga įvertinta pasibaigus pirmajam pusmečiui. Taip pat mokinių pažanga bus aptarta ir įvertinta pasibaigus antrajam pusmečiui bei bus įvertinta visų mokslo metų  pažanga.

 Pagal šį projektą atvirajai klasei gautos  naujos mokymosi priemonės: interaktyvus stalas su stovu, interaktyvus skaidrus ekranas, interaktyvi smėlio dėžė bei priemonė įtraukiajam ugdymui Jumpido.

Tikimės, kad ši naujovė suteiks mokiniams didesnę galimybę  su papildoma pagalba siekti geresnių rezultatų.